Transparence 10 jury - Ar.Gayathri Shetty, Ar.Ravi Sarangan and Ar.Shirish Beri