Transparence 10 jury - Ar.Gayathri Shetty and Ar.Ravi Sarangan