Gallery

Album: Saint Gobain Scholarship 2015

No Image
Scholarship winner : Nikhil Dudhe, J.J. College, Mumbai


No Image
Abhishek Kumar from IIT Kharagpur


No Image
Venkatesh R. from NIT Calicut and Siddharth from SAP Chennai